Tiếng Việt | English
  Giá sắt thép
K.Thước T.Chuẩn kg/tấm Giá bán(kg)
14x2000x6000 thép tấm 13400
20x2000x6000 SS400 13050
Xem giá tất cả
  Giá vàng
LoạiMuaBán
ĐVT: Triệu đồng/lượng
Nguồn: Sacombank
  BC thường niên BC tài chính
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm tóan)
Báo cáo tài chính năm 2012
Liên kết website
 
Báo cáo thường niên

Lấy ý kiến ĐHĐCĐ về miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm

thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Thuyến và bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp

Tải nội dung văn bản tại đây:

             T ẬP ĐOÀN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM                                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

CTY CP CNTT VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ


                          

  Số:  272/TT.TGĐ.11                                                                    TP.Cần Thơ, ngày 08 tháng 11 năm 2011

 

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm

thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Thuyến và bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp

                                   

 

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

               công nghiệp tàu thuỷ và vận tải Cần Thơ.

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ và vận tải Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 21/4/2008;

Căn cứ Quy chế người đại diện vốn của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ – CNT ngày 21/01/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ – CNT ngày 22/9/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

Nay, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ xem xét có ý kiến chỉ đạo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Thuyến đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quốc Hiệp, Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp, Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam theo Quyết định số 926/QĐ – CNT ngày 22/9/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam bằng hình thức tổ chức xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông để đơn vị tiến hành các thủ tục thay đổi Uỷ viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ xem xét, quyết định.

                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu (TCHC – BQL).                                                               (đã ký)

- PH: 07b.

                                                                     

                                                                      Mạc Văn Cương
Các tin khác
  Quảng cáo